Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про відмову ТОВ "АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА" у видачі ліцензії з постачання природного газу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 3 жовтня 2019 року N 2078

м. Київ

Про відмову ТОВ "АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА" у видачі ліцензії з постачання природного газу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), на засіданні НКРЕКП, яке проводилось у формі відкритого слухання, 03 жовтня 2019 року розглянула заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА" (далі - ТОВ "АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА", Товариство), код ЄДРПОУ 41645170, про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу та додані до неї документи, одержані НКРЕКП 18 вересня 2019 року, та встановила.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) (далі - Закон про ліцензування) ліцензуванню підлягає діяльність на ринку природного газу, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII) (далі - Закон про ринок газу).

Згідно із статтею 9 Закону про ринок газу (Закон N 329-VIII) господарська діяльність на ринку природного газу, пов'язана, зокрема, з постачанням природного газу, провадиться за умови отримання відповідної ліцензії.

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону про ліцензування (Закон N 222-VIII) однією з підстав для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

Згідно з пунктом 1.5 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 лютого 2017 року N 201 (Постанова N 201) (далі - Ліцензійні умови), до заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються документи згідно з переліком, який є вичерпним:

1) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

2) відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання природного газу згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов (Постанова N 201).

При цьому пунктом 1.3 Ліцензійних умов (Постанова N 201) визначено, що засіб провадження господарської діяльності - будівлі і приміщення, що знаходяться у власності чи користуванні ліцензіата, для організації прийому і обслуговування споживачів та персональний вебсайт ліцензіата в мережі Інтернет, засоби комунікацій із споживачами (телефон, E-mail).

Відповідно до положень пункту 2.6 Ліцензійних умов (Постанова N 201) на вебсайті ТОВ "АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА" повинно розмістити, зокрема, загальні умови постачання; акти законодавства, якими регулюються відносини між постачальником та споживачем; контактна інформація підрозділів ліцензіата, відповідальних за розв'язання спорів (телефони, e-mail, режим роботи, адреса, прізвище, ім'я та по батькові відповідальних працівників тощо).

ТОВ "АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА" надало відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання природного газу, в яких зазначено дві адреси приміщень для прийому та обслуговування споживачів і режими їх роботи, але на вебсайті ТОВ "АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА" (aikenergy.com.ua) вказано одну адресу для прийому та обслуговування споживачів та інший режим роботи, а також відсутні загальні умови постачання; акти законодавства, якими регулюються відносини між постачальником та споживачем. Вебсайт ТОВ "АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА" функціонує зі значними перебоями в роботі.

Відповідно до пункту 2.8 Ліцензійних умов (Постанова N 201) при провадженні господарської діяльності з постачання природного газу ліцензіат повинен дотримуватися спеціальних вимог щодо недопущення під час провадження ліцензованої діяльності здійснення над суб'єктом господарювання контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41645170) є Наталія Ніца, громадянка Російської Федерації, МУН. Бухарест, вулиця Смаранда Браеску N 37-41. б. 11Н, кв. 36, Сектор 1.

Відповідно до абзацу четвертого статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання тощо.

Законом України "Про оборону України" визначено, що збройна агресія - застосування іншою державою або групою держав збройної сили проти України. Збройною агресією проти України вважається, зокрема, вторгнення або напад збройних сил іншої держави або групи держав на територію України, а також окупація або анексія частини території України.

У рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 02 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України", яке введено в дію Указом Президента України від 24 вересня 2015 року N 555/2015 (Указ N 555/2015), зазначається, що воєнна доктрина України (далі - Воєнна доктрина) ґрунтується на результатах аналізу та прогнозування воєнно-політичної обстановки, принципах оборонної достатності, без'ядерного статусу, високої готовності до оборони, системності оборонного планування, а також визначених Верховною Радою України засадах внутрішньої та зовнішньої політики. Основні положення Воєнної доктрини (Указ N 555/2015) є похідними від Стратегії національної безпеки України (Указ N 287/2015), розвивають її положення за напрямами, серед іншого, забезпечення воєнної безпеки та спрямовані, зокрема, на протидію агресії з боку Російської Федерації.

Крім того, у зверненні до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затвердженому Постановою Верховної Ради України від 27 січня 2015 року N 129-VIII (Звернення N 129-VIII), Верховною Радою України визнано Російську Федерацію державою-агресором.

Ураховуючи зазначене, можливо дійти висновку про невідповідність здобувача ліцензії - ТОВ "АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА" ліцензійним умовам (Постанова N 201), встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

Таким чином, якщо ТОВ "АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА" має намір звернутися із новою заявою про отримання ліцензії з постачання природного газу, НКРЕКП пропонує усунути причини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, а саме: усунути здійснення над ТОВ "АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА" контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України"; забезпечити належне функціонування персонального вебсайту ТОВ "АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА" та розмістити на своєму вебсайті інформацію щодо актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником та споживачем, загальних умов постачання природного газу, підрозділів Товариства з відповідним режимом роботи.

У зв'язку із зазначеним та відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) та Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41645170) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу у зв'язку з невідповідністю здобувача ліцензії ліцензійним умовам (Постанова N 201), встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали