Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про комунальну соціальну установу "Київський реабілітаційний комплекс змішаного типу для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень"

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03.10.2019 р. N 1756

Про внесення змін до Положення про комунальну соціальну установу "Київський реабілітаційний комплекс змішаного типу для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень"

Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Типового положення про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 09 серпня 2016 року N 855 (Положення N 855), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 вересня 2016 року за N 1209/29339, з метою приведення Положення про комунальну соціальну установу "Київський реабілітаційний комплекс змішаного типу для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень" у відповідність з вимогами законодавства:

1. Унести зміни до Положення про комунальну соціальну установу "Київський реабілітаційний комплекс змішаного типу для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень", затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 грудня 2009 року N 1498, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Комунальній соціальній установі "Київський реабілітаційний комплекс змішаного типу для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень" забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію змін до Положення про комунальну соціальну установу "Київський реабілітаційний комплекс змішаного типу для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень".

3. Пункт 2 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 травня 2019 року N 969 "Про деякі питання діяльності комунальної соціальної установи "Київський міський комплекс соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю" (Розпорядження N 969) виключити.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Хонду М. П.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
30 грудня 2009 року N 1498
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 03 жовтня 2019 року N 1756)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОМУНАЛЬНУ СОЦІАЛЬНУ УСТАНОВУ
"КИЇВСЬКИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ЗМІШАНОГО ТИПУ
ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ"

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

(Ідентифікаційний код 36971418)

I. Загальні положення

1. Комунальна соціальна установа "Київський реабілітаційний комплекс змішаного типу для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень" (далі - Установа) - реабілітаційна установа, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних та психічних порушень, які досягли 18 років (далі - Особи), засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їх максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

Установа забезпечує тимчасове перебування та/або перебування в стаціонарному режимі Осіб на безоплатній основі.

2. Найменування установи:

Повне найменування: Комунальна соціальна установа "Київський реабілітаційний комплекс змішаного типу для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень".

Скорочене найменування: КРК для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень.

3. Установу утворено відповідно до рішення Київської міської ради від 23 квітня 2009 року N 324/1380 "Про створення комунальної соціальної установи "Київський міський комплекс соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю" та перейменовано згідно з рішенням Київської міської ради від 20 квітня 2017 року N 228/2450 "Про перейменування комунальної соціальної установи "Київський міський комплекс соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю" (Рішення N 228/2450).

Установа заснована на комунальній власності територіальної громади міста Києва та підпорядкована Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Засновником та власником Установи є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада (далі - Власник).

4. Установа розміщується на територіях із спеціально побудованими або пристосованими приміщеннями, що повинні відповідати державним будівельним нормам і правилам, санітарним нормам і правилам, протипожежним вимогам, техніці безпеки, мати всі види комунального благоустрою.

5. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами директора Департаменту соціальної політики та цим Положенням.

6. Установа є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку та штамп зі своїм найменуванням.

7. Місцезнаходження Установи: вул. Сиваська, 16 та вул. Сиваська, 12/1, м. Київ, 02090.

II. Завдання Установи

1. Установа забезпечує:

виконання норм і положень, визначених Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, Законами України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" та іншими актами законодавства щодо забезпечення прав Осіб на реабілітацію (абілітацію) з метою їх подальшої інтеграції у суспільство;

створення умов для зменшення та подолання фізичних та інтелектуальних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок;

створення умов для запобігання та недопущення дискримінації Осіб, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування;

проведення (надання) комплексу заходів (послуг) з ранньої, соціальної, психологічної, психолого-педагогічної, професійної та трудової реабілітації (абілітації) відповідно до потреб Особи. Реабілітаційні заходи (послуги) проводяться (надаються) виключно на підставі індивідуальних планів реабілітації Осіб, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі Осіб і (за потреби) їх батьків або законних представників;

розвиток навичок автономного проживання осіб у суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та оточення;

підготовку батьків або законних представників Осіб до продовження (в разі потреби) реабілітаційних заходів поза межами Установи;

проведення заходів (надання послуг), зокрема з професійної орієнтації, опанування Особами трудових навичок, у тому числі в майстернях, визначення їх можливостей для подальшого професійного навчання;

оперативне коригування (за потреби) індивідуальних програм реабілітації Осіб у частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів;

сприяння у встановленні опіки чи піклування у разі визнання Особи, яка має інтелектуальні порушення, недієздатною або якщо її дієздатність обмежена;

співпраця з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами, організаціями та громадськими об'єднаннями.

2. Установа в разі потреби та в межах фінансових можливостей забезпечує на безоплатній основі транспортним обслуговуванням у межах міста Києва осіб, які проходять реабілітацію в Установі, зокрема перевезення від транспортних вузлів до місця розташування Установи та до місця їх проживання/перебування.

3. Установа забезпечує на безоплатній основі відповідно до законодавства харчуванням Осіб, які проходять реабілітацію у відділенні стаціонарного перебування.

III. Структура Установи

1. Структурними підрозділами Установи є:

1) адміністрація;

2) бухгалтерська служба;

3) відділення стаціонарного перебування;

4) відділення соціальної реабілітації (абілітації).

2. Робота структурних підрозділів Установи забезпечується відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються наказом директора Установи.

3. З метою своєчасного та ефективного проведення комплексу реабілітаційних заходів для Осіб в Установі утворюються приймальна та реабілітаційна комісії, склад яких і положення про які затверджуються наказом директора Установи.

4. З метою проведення моніторингу стану дотримання прав Осіб в Установі створюється громадська рада, склад якої та положення про яку затверджуються наказом директора Установи.

IV. Умови зарахування до Установи та організація реабілітаційного процесу

1. Направлення та зарахування Осіб до Установи проводяться відповідно до законодавства.

2. До Установи не зараховуються особи, стан здоров'я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, з такими медичними протипоказаннями:

гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;

часті судомні напади та їх еквіваленти;

захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для людини та її оточення (за умови несупроводження особи з інвалідністю її батьками або законними представниками).

3. Строк реабілітаційного процесу визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного обстеження Особи.

4. Учасниками реабілітаційного процесу можуть бути Особи, їх батьки або законні представники, вчителі-реабілітологи, дефектологи, вчителі-логопеди, асистенти вчителів-реабілітологів, психологи, практичні психологи, психіатри, соціальні педагоги, вихователі, лікарі-терапевти, лікарі-неврологи, лікарі з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, фахівці з фізичної реабілітації, соціальні працівники, соціальні робітники, інструктори виробничого навчання, інструктори з трудової адаптації, інструктори з праці, викладачі з трудового навчання, організатори культурно-дозвіллєвої діяльності, вчителі інформатики та обчислювальної техніки, медичні сестри та інші спеціалісти, які беруть участь у процесі реабілітації.

5. Реабілітаційний процес спрямований на:

формування та розвиток в Особи основних соціальних навичок (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до її потреб, соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію з метою вироблення та підтримання навичок самостійного (автономного) проживання, стереотипів безпечної поведінки;

опанування навичок захисту власних прав та інтересів, самоаналізу і позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення самостійного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою, денного догляду, соціального супроводу, денною зайнятістю тощо;

надання Особі своєчасної та ефективної корекційної, соціальної психологічної допомоги та організацію реабілітаційного процесу відповідно до особливостей її психофізичного розвитку.

6. Розклад, черговість і тривалість індивідуальних і групових занять визначаються реабілітаційною комісією.

7. Установою визначається та затверджується мережа груп, наповнюваність яких становить від 6 до 8 Осіб.

V. Управління Установою

1. Установу очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади директор Департаменту соціальної політики за погодженням із заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

2. Директор Установи:

1) представляє без довіреності Установу в інших установах, організаціях, підприємствах незалежно від форм власності, розпоряджається в установленому законодавством порядку майном і коштами Установи;

2) укладає договори;

3) у межах своєї компетенції видає накази, затверджує функціональні обов'язки працівників, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Установи, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення;

4) здійснює контроль за реабілітаційним процесом;

5) затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку;

6) вживає заходів із запобігання та недопущення дискримінації щодо дотримання прав Осіб;

7) вживає заходів щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних умов, пожежної безпеки тощо;

8) відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності та подання її в установлені строки відповідним органам.

VI. Фінансово-господарська діяльність

1. Фінансово-господарська діяльність Установи здійснюється відповідно до кошторису і штатного розпису, затверджених у встановленому порядку.

2. Майно Установи є комунальною власністю територіальної громади міста Києва і закріплене за нею на праві оперативного управління.

Установа має право виключно за згодою Власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за нею майно, надавати в оренду або безоплатне користування (позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

3. Установа веде оперативний та бухгалтерський облік своєї діяльності і складає фінансову та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством України. Фінансова звітність надається Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

4. Установа має право в порядку, передбаченому законодавством, утворювати (за наявності відповідних умов) такі структурні підрозділи, як трудові майстерні, дільниці, філії, відділення, що провадять свою діяльність відповідно до положень про ці підрозділи, затверджених директором Установи.

5. Установа має право:

1) фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов для Осіб;

2) укладати договори про співробітництво.

6. Фінансове забезпечення Установи здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва та інших джерел, передбачених законодавством.

7. Доходи (прибутки) Установи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим положенням.

8. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників Установи (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

VII. Припинення Установи

1. Установа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника або інших органів у випадках, передбачених законом.

2. Орган, що прийняв рішення про припинення Установи, призначає комісію з припинення Установи та встановлює порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до Установи, що припиняється.

3. До комісії з припинення Установи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Установи. Голова комісії, її члени представляють Установу у відносинах з третіми особами та виступають у суді від її імені.

4. У разі реорганізації Установи майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.

5. У разі припинення Установи її майно, в тому числі активи за рішенням Власника передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зараховуються до доходу бюджету міста Києва.

6. Працівникам Установи, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

7. Установа вважається припиненою з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

 

Виконувач обов'язків директора
Департаменту соціальної політики

С. Устименко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали