Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Щодо питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства при оподаткуванні податком на додану вартість та податком на прибуток

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 04.10.2019 р. N 586/13-01-12.5-09/ІПК

Головне управління ДФС у Львівській області розглянуло звернення щодо питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства при оподаткуванні податком на додану вартість та податком на прибуток, та керуючись ст. 52 Кодексу, повідомляє наступне.

Відповідно до пункту 30.1 статті 30 Кодексу податкова пільга - передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених пунктом 30.2 цієї статті.

Статтею 3 Кодексу визначено, що однією із складових податкового законодавства України є чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування. При цьому, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Як зазначено у зверненнях, товариство отримає від Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (далі - ЄБРР) Грантові кошти для реалізації проекту міжнародної технічної допомоги "Центр трансферту технологій та фінансів в області клімату (FINTECC) в Україні, за номером EBRD-FINTECC-Ukraine" (далі - МТД) для фінансування частини Договору на надання послуг у вигляді відшкодування витрат в сумі 500000,0 Євро. Реалізація проекту МТД здійснюється у межах Договору між Урядом України та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку про співробітництво та діяльність Постійного Представництва ЄБРР в Україні від 12.06.2007, який ратифікований Верховною Радою України 04.06.2008 року N 319-VI (далі - Договір). МТД зареєстрована в Мінекономрозвитку 10.06.2019 згідно з реєстраційною карткою проекту N 4104: донор та виконавець - ЄБРР; реципієнт - буде визначено в процесі реалізації проекту на підставі грантового конкурсу; цілі та зміст проекту - підтримка кліматичної техніки за рахунок різних інструментів. Планом закупівлі товарів, робіт, послуг, ще придбаваються за кошти МТД, передбачена сума МТД у вигляді грантів на компенсацію робіт, направлених на розробку нових кліматичних технологій для реципієнтів. Між товариством та платником єдиного податку (ставка 5 %) укладено договір про надання послуг з дослідження, розробки та тестування програмного забезпечення.

Звільнення МТД від оподаткування регламентовано статтею 8 Договору.

Розділом 8.01 статті 8 Договору визначено, що усі імпортовані та вироблені в Україні обладнання, матеріали, роботи та послуги, включаючи консультаційні послуги, які використовуються для надання Технічної допомоги або для грантового співфінансування і фінансуються за рахунок Грантових коштів, звільняються від будь-яких податків і зборів або обов'язкових платежів, що стягуються Україною або на території України.

За умови дотримання положень попереднього розділу всі платежі підрядникам за контрактами надання Технічної допомоги звільняються від будь-яких податків або будь-яких інших зборів чи обов'язкових платежів, що стягуються Україною або на території України, такою мірою, якою ці платежі фінансуються за рахунок Грантових коштів (розділ 8.02 стаття 8 Договору).

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статті 1 розділу I Кодексу).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких, відповідно до статті 186 розділу V Кодексу, розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу).

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу).

Пунктом 197.11 статті 197 розділу V Кодексу передбачено звільнення від оподаткування ПДВ, зокрема, операції з:

постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як МТД, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку;

постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок МТД, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку.

Слід зазначити, що режим звільнення від оподаткування ПДВ поширюється не на осіб, а на операції.

Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N 1307 (Порядок N 1307) (далі - Порядок N 1307).

У податковій накладній (Порядок N 1307), складеній на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування ПДВ, у графі "складена на операції, звільнені від оподаткування" верхньої лівої частини робиться помітка "Без ПДВ" (пункт 17 Порядку N 1307 (Порядок N 1307)). У графі 9 податкової накладної вказується код пільги. Код пільги зазначається згідно з Довідниками податкових пільг, які затверджені ДФС України станом на дату складання податкової накладної (пункт 16 Порядку N 1307 (Порядок N 1307)).

Форму (Порядок N 21) та Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість (Порядок N 21) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 N 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за N 159/28289, зі змінами і доповненнями (далі - Порядок N 21).

Пунктом 3 розділу V Порядку N 21 (Порядок N 21) передбачено, що у рядку 5 податкової декларації з ПДВ (Порядок N 21) вказуються загальні обсяги постачання товарів/послуг за звітний період, зокрема звільнені від оподаткування відповідно до міжнародних договорів (угод).

Для платників податку, які заповнюють рядок 5, обов'язковим є подання довідки (Д6) (додаток 6 до податкової декларації з ПДВ (Порядок N 21) (далі - додаток 6)), який заповнюється в розрізі, зокрема, операцій, звільнених від оподаткування.

При цьому, для операцій, які звільнені від оподаткування згідно з міжнародними договорами (угодами), в додатку 6 (Порядок N 21) зазначаються, зокрема:

в графі 2 "Назва операції" - "Операція звільнена відповідно до умов міжнародного договору (угоди)";

в графі 3 "Пункт (підпункт), стаття Кодексу" - проставляється п. 3.2 ст. 3.

Якщо товар/послуга постачається на митній території України / ввозиться на митну територію України відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, як міжнародна технічна допомога / за кошти міжнародної технічної допомоги, то в графі 3 "Пункт (підпункт), стаття Кодексу" зазначається пункт 197.11 стаття 197.

Відповідно до пункту 2 Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1233 (далі - Порядок N 1233), суб'єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв'язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг.

Пунктом 8 Порядку N 1233 визначено, зокрема, що податкові пільги визначаються за операціями з постачання товарів та/або послуг, що є об'єктами обкладення ПДВ і відповідно до Податкового кодексу України та міжнародних договорів України, ратифікованих Верховною Радою України, звільнені від оподаткування або оподатковуються за нульовою ставкою.

Порядок отримання права на звільнення від оподаткування операцій, що здійснюються в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги" (далі - Порядок N 153).

Проекти (програми) підлягають обов'язковій державній реєстрації. Державна реєстрація проектів (програм) є підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України (пункти 11 та 12 Порядку N 153).

Згідно з пунктом 18 Порядку N 153 державна реєстрація проекту (програми) підтверджується реєстраційною карткою проекту (програми), складеною за формою згідно з додатком 1 до Порядку N 153.

У реєстраційній картці проекту (програми) МТД робиться запис, який містить:

1) посилання на статтю міжнародного договору України щодо передбачених пільг;

2) підтвердження наявності плану закупівлі;

3) зазначення адреси офіційного сайту Мінекономрозвитку, за якою розміщено такий план закупівлі та перелік організацій-виконавців, які заявили право на податкові пільги.

У разі якщо у реєстраційній картці проекту (програми) МТД буде зроблено такий запис, це означатиме, що в рамках проекту (програми) МТД донором заявлено право на отримання податкових пільг, передбачених податковим законодавством України, і в рамках такого проекту (програми) МТД товари, роботи та послуги, що закуповуються виконавцем проекту за рахунок МТД, відвантажуються (виконуються, постачаються) постачальниками такому виконавцю без сплати ПДВ.

Одночасно з видачею реєстраційної картки проекту (програми) робиться відповідний запис у єдиному реєстрі проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та МТД, та розміщується план закупівлі на офіційному сайті Мінекономрозвитку (крім інформації, що становить комерційну таємницю).

Платник податку (продавець) з метою підтвердження права на застосування пільг з податку на додану вартість при здійсненні операцій і постачання товарів, робіт, послуг в рамках проекту МТД зберігає у справі:

копію реєстраційної картки проекту, в рамках якого здійснено закупівлю товарів, робіт, послуг, засвідчену печаткою донора або виконавця проекту;

копію плану закупівлі, засвідчену печаткою донора або виконавця проекту;

копію контракту на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг, засвідчену підписом та печаткою виконавця проекту (у контракті зазначається, що закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється коштом проекту міжнародної технічної допомоги та відповідає категорію (типу) товарів, робіт і послуг, зазначених у плані закупівлі).

Якщо виконавцем проекту МТД придбання товарів/послуг, зазначених у плані закупівлі проекту, здійснюється у постачальника - платника ПДВ, то у договорі на таке постачання ціна товарів/послуг має бути вказана "Без ПДВ". Постачальник товарів/послуг за такими операціями податкові зобов'язання з ПДВ не визначає і до бюджету не сплачує.

Отже, у рамках проекту МТД товари/послуги, що постачаються виконавцю проекту МТД та оплачуються за рахунок МТД, виконуються контрагентами - постачальниками такому виконавцю без нарахування ПДВ.

Таким чином, при придбанні виконавцем проекту МТД товарів/послуг у рамках МТД, що фінансуються за рахунок грантових коштів (роботи, направлені на розробку нових кліматичних технологій) ціна таких товарів/послуг визначається товариством без ПДВ, а тому товариство за операціями з постачання таких товарів/послуг податкові зобов'язання з ПДВ не визначає і до бюджету не сплачує. У договорі на таке постачання ціна товарів/послуг має бути вказана "без ПДВ".

При цьому товариство при здійсненні операцій з постачання таких товарів/послуг виконавцю проекту МТД складає в установленому порядку податкову накладну (Порядок N 1307), яка підлягає обов'язковій реєстрації в ЄРПН в установлені Кодексом терміни. У графі 9 такої податкової накладної товариство повинно вказати код пільги 14060524.

Разом з цим пунктом 23 Порядку N 153 виконавець проекту, що реалізує право на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України (крім договорів, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему), щомісяця до 20 числа складає та подає в письмовому та електронному вигляді органові державної податкової служби, в якому перебуває на обліку як платник податків, та копії в Мінекономрозвитку інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти МТД за проектом (програмою) за формою згідно з додатком 8 до Порядку N 153 (далі - інформаційне підтвердження).

З огляду на чинну форму інформаційного підтвердження виконавці проекту МТД зазначають відповідні реквізити контрагентів - постачальників товарів/послуг (найменування, код, адресу), які поставляють такі товари/послуги виконавцю МТД, та обсяг їх придбання із застосуванням пільгового режиму оподаткування в інформаційному підтвердженні.

При цьому виконавець проекту МТД зобов'язаний неухильно дотримуватись вимог, встановлених нормами міжнародних договорів, Кодексу та Порядку N 153, у тому числі щодо подання до відповідних органів інформаційного підтвердження (щомісячно), яке, зокрема, містить реквізити таких контрагентів - постачальників товарів/послуг.

Враховуючи викладене, операції контрагентів - постачальників товарів/послуг, які поставляють такі товари/послуги виконавцям проекту МТД у рамках проекту МТД та у межах затвердженого плану закупівлі товарів/послуг, робіт, що придбаваються за кошти МТД, звільняються від оподаткування ПДВ. На такі операції постачальнику необхідно скласти податкову накладну (Порядок N 1307), згідно з вимогами Порядку N 1307 (Порядок N 1307), відобразити в податковій декларації з ПДВ (Порядок N 21), відповідно до Порядку N 21 (Порядок N 21), та скласти звіт про суми податкових пільг за формою, визначеною Порядком N 1233.

Щодо оподаткування податком на прибуток підприємств.

Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Кодексу об'єктом оподаткування податку на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Виходячи з вище наведеного, в рамках проекту МТД з врахуванням пункту 3.2 статті 3 Кодексу відповідно до розділу 8.03 статті 8 Договору вартість послуг, що надаються в рамках Технічної допомоги, та вартість усіх Грантових коштів звільняються від податку на прибуток підприємств, що стягується Україною або на території України, та не становитимуть, чи вважатимуться такими, що становлять, оподатковувану вигоду або оподатковуваний дохід організації, яка може одержати прямі або непрямі вигоди від такої Технічної допомоги або Грантових коштів.

Згідно з довідником інших податкових пільг дана пільга відображається по коду 11020217.

Операції, пов'язані з отриманням гранту та його використання на цілі, передбачені договором з ЄБРР, обліковуються згідно з правилами бухгалтерського обліку та підлягають відображенню у додатку ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 N 897 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств" (Декларація N 897), у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 N 467 (Наказ N 467).

В рядку 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (Декларація N 897) відображається прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування (+, -).

В звіті про суми податкових пільг відображається сума не нарахованого податку на прибуток за рахунок застосування пільги.

Згідно із п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали